ARTKİM FUARCILIK TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Fuarcılık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Veri Sorumlusu sıfatıyla, İstanbul Ticaret Odasında 475754 Sicil numarasıyla kayıtlı, “Sultan Selim Mah. Akyol Sitesi Çıkmazı Sk. No:6 Artkim Center 34415 4.Levent / İSTANBUL” ARTKİM FUARCILIK TİC. A.Ş.  (Mersis No: 0925-0232-3580-0010) (“ARTKİM”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda ayrıca göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki katılımcı ve ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”), ilgili mevzuata (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci işbu bilgilendirmeyi, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ARTKİM’in, iş ortaklarına, müşterilerine, fuar katılımcılarına, fuar ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Artkim Fuarcılık A.Ş. ve bağlı olduğu grup şirketlerinin etkinliklerine katılım sağlamanız halinde, ad soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, çalıştığınız kurum ve göreviniz, araç plakanız ve organizasyon sırasında gerçekleştirilecek çekimler kapsamındaki fotoğraf ve video görüntülerinizden oluşan kişisel verileriniz işlenecektir.

Belirtilen kişisel verileriniz organizasyonun yürütülmesi kapsamında katılım talebinizin alınması, etkinlik alanına giriş işlemlerinizin sağlanması, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, görüşlerinizin ve geri bildirimlerinizin dinlenebilmesi, tarafınızla iletişim sağlanması ve organizasyonun sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi;  fiziksel mekan güvenliğinin temini ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi;  ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, Fuarlarımızda ürün ve hizmetlerini sergileyen katılımcılarımız ile bu ürün ve hizmetleri görmeye gelen ziyaretçilerimizin, bu organizasyonlardan sağlayacağı faydanın ve niteliğin artırılması, Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin arttırılması, aralarında iş birliklerinin oluşturulması ve ticari ya da sosyal faaliyetlerinin zenginleştirilmesi; çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması; bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunlulukların temini amacıyla işlenmektedir.

Bunlara ek olarak, organizasyona katılımınız kapsamında elde edilen fotoğraf ve video görüntüleriniz Şirketimizin iç iletişim kanallarında, kurumsal sosyal medya kanallarında, internet sitesinde ve organizasyon kapsamındaki iş ortaklarının ilgili kanallarında paylaşılması amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Ad soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, çalıştığınız şirket ve göreviniz ve araç plakanızdan oluşan kişisel verileriniz elektronik ortamda doğrudan tarafınızdan elde edilmektedir. Fotoğraf ve video görüntülerinizden oluşan kişisel verileriniz ise organizasyon sırasında gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimleri aracılığıyla fiziki  ve/veya dijital ortamda elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması ve işin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesine ve 9. Maddesine uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet aldığımız yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla hizmet temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

Artkim, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Mevzuat uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca,

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
  • yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin SULTAN SELİM MAH. AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI SOKAK NO.6 KAĞITHANE/İSTANBUL adresindeki İnsan Kaynakları Departmanına veya artkimfuarcilik@hs01.kep.tr adresine yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzanızın, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir. Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talep konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

ARTKİM’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

ARTKİM FUARCILIK TİC. A.Ş.

KVKK Bilgi Edinme Başvuru formuna erişmek için tıklayınız